Behandling af søvnproblemer hos børn med autisme.

I denne video kan du høre mere om, hvordan behandling med Slenyto® (melantonin depottablet) kan gøre en forskel i behandlingen af søvnproblemer hos børn med autisme (ASD).

Søvnproblemer har konsekvenser
Søvn spiller en vigtig rolle for barnets udvikling, psykiske helbred og adfærd, ligesom evnen til indlæring og koncentration også kan påvirkes.1,2

Børn med ASD lider oftere af søvnproblemer sammenlignet med andre jævnaldrende.3 Disse kommer til udtryk ved problemer med at falde i søvn, problemer med at opretholde søvn, og samtidig ses der en ualmindelig søvnrytme.4 Dette kan medføre at børn med ASD fungerer dårligere i dagligdagen, udviser en øget repetitiv adfærd, forvolder skade på sig selv og har en mere indadvendt eller udadvendt opførsel5

Slenyto® kan forbedre vigtige søvnparametre hos børn med autisme
Slenyto® melatonin depot minitablet er udviklet, testet og godkendt specielt til børn.6 Tabletten har en diameter på 3 millimeter.6

Videoen gennemgår en række af de vigtigste studier med Slenyto®, og hvilke resultater man kan opnå med behandlingen. Blandt andet hvor meget Slenyto® forbedrer både den totale søvntid og gennemsovning, men også søvnlatenstiden.7,8

Forbedring i søvnen kan medføre bedring i barnets sociale funktion og eksternaliserende adfærd (SDQ), samt øge forældre tilfredshed og forbedre livskvaliteten.8,9

Efter at have set videoen, vil du have fået indblik i konsekvenserne af søvnproblemer5, de vigtigste søvnparametre,7,8,9 og hvordan Slenyto med fordel kan anvendes i behandling af børn med ASD.6

 

Ønsker du yderligere informationer, så er du velkommen til at kontakte Takeda Pharma A/S via mail på: neurokontakt@takeda.com

 

_____________________________________________________________________________________

Slenyto® (melantonin depottablet) er indiceret til behandling af søvnløshed hos børn og unge i alderen 2-18 år med autismespektrumforstyrrelse (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor foranstaltninger til søvnhygiejne ikke har været tilstrækkelige6

 

Referencer:

1. Pickering, L., et al., Ugeskrift for Læger 2018. 180 (V05180319):1560-1563
2. Søvnløshed, Lægehåndbogen via sundhed.dk, opdateret juli, 2019
3. Krakowiak, P., et al., J Sleep Res 2008. 17(2): 197-206
4. Accardo, J. A. og Malow, B. A, Epilepsy Behav Rep 2015. 47: 202-206
5. Reynolds, A. M., Pediatrics 2019. 143(3): e20180492
6. Slenyto® Produktresumé (8. juni 2020), European Medicines Agency
7. Gringras, P., et al., J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017. 56 (11):948-957
8. Maras A. et al. J Child Adolesc Psychopharmacol 2018. 28 (10):699-710
9. Schröder, C., et al., J Autism Dev Disorder 2019. 49 (8):3218-3230

 

 

Forkortet produktresumé for Slenyto® depottabletter, 1 mg og 5 mg (melatonin)

Produktinformation: Slenyto, depottabletter, 1 mg og 5 mg (melatonin). Indikationer: Behandling af søvnløshed hos børn og unge i alderen 2-18 år med ASD og/eller Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygiejne ikke har været tilstrækkeligt. Dosering: Anbefalet startdosis: 2 mg én gang dagligt, 0,5-1 time før sengetid, sammen med eller efter et måltid. Ved inadækvat respons øges dosis til 5 mg. Maks. dosis: 10 mg. Patienten overvåges mindst hver 6. måned. Efter mindst 3 måneders behandling evalueres behandlingseffekten og seponering overvejes, hvis ikke klinisk relevant behandlingseffekt ses. Ved lavere behandlingseffekt efter titrering til en højere dosis, bør en lavere dosis overvejes, inden seponering overvejes. Hvis en tablet glemmes, kan den tages, senest før patienten går i seng samme aften. Nedsat nyrefunktion: Forsigtighed bør udvises. Leverinsufficiens: Melatonin frarådes. Børn under 2 år: Ikke relevant til behandling af søvnløshed. Administration: Oral anvendelse. Tabletterne synkes hele. Må ikke deles, knuses eller tygges, da depot-egenskaberne mistes. Kan kommes i fx yoghurt, appelsinjuice eller is for at lette indtagelse og skal indtages straks; blandingen må ikke opbevares. Kontraindikation: Overfølsomhed over for melatonin eller et hjælpestof. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Døsighed. Frarådes ved autoimmune sygdomme. Samtidig brug af fluvoxamin, alkohol, benzodiazepiner/andre hypnotika, thioridazin og imipramin frarådes. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes ved hereditær galactoseintolerans eller glucose/galactosemalabsorption. Interaktioner: Interaktionsstudier er kun foretaget hos voksne. I mangel af specifikke studier hos børn er lægemiddelinteraktionerne med melatonin dem, der kendes fra voksne. Metabolisering formidles hovedsagelig af CYP1A-enzymer. Interaktioner med andre aktive stoffer kan forekomme som følge af deres virkning på CYP1A- enzymerne. Samtidig brug frarådes: Fluvoxamin, alkohol, benzodiazepiner/andre hypnotika, thioridazin og imipramin. Forsigtighed ved samtidig brug: 5- eller 8‑methoxypsoralen, cimetidin, østrogener, CYP1A2-hæmmere (fx quinoloner). Dosisjustering kan være nødvendig: CYP1A2-induktorer (fx carbamazepin og rifampicin), rygning. Bør undgås om aftenen: NSAID. Bør administreres om morgenen: Betablokkere. Bivirkninger: Almindelige: Humørsvingninger, aggression, irritabilitet, somnolens, hovedpine, pludselig falden i søvn, sinuitis, træthed, tømmermænd. Hyppighed ukendt (ved ikke godkendt anvendelse til voksne, 2 mg melatonin-depottabletter): Epilepsi, synsnedsættelse, dyspnø, epistaxis, obstipation, nedsat appetit, hævet ansigt, hudforandringer, unormal følelse, unormal adfærd og neutropeni. Overdosering: Symptomer: Døsighed. Behandling: Ingen. Graviditet: Bør ikke anvendes under graviditet. Amning: Det skal besluttes, om amning skal ophøre, eller behandlingen seponeres/undlades, under hensyntagen til fordelene ved amning for barnet og den terapeutiske fordel for kvinden. Trafikfarlighed: Mærkning. Evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner påvirkes i moderat grad. Melatonin kan forårsage døsighed og skal derfor anvendes med forsigtighed, især hvor døsighedens grad kan være forbundet med en sikkerhedsrisiko. Pakninger: 1 mg: 30 eller 60 stk. 5 mg: 30 stk. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk. Udlevering: A. Tilskud: Individuelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL.

Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhold til det af Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) godkendte produktresumé dateret 08. juni 2020. Det seneste produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres fra Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark tlf.: 46771010, www.takeda.dk, e-mail: medinfoemea@takeda.com eller på EMAs hjemmeside.

7. september 2020

C-APROM/DK/ELVS/0015