Lær mere om, hvordan Intuniv (guanfacin) virker og kan gøre en forskel i behandlingen af ADHD hos nogle børn og unge

I denne video kan du høre om virkningsmekanismen bag Intuniv® (guanfacin).

Intuniv er et ikke-centralstimulerende lægemiddel med en anderledes virkningsmekanisme inden for ADHD, idet det er en selektiv alfa-2A-adrenerg receptoragonist.1

Intuniv giver signifikant forbedring af ADHD-kernesymptomer inden for 3 uger2, og der ses op til 24 timers kontrol med en daglig dosis*.1,3

Intuniv er godkendt til behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-17 år, hvor stimulantia ikke er egnede, ikke kan tolereres eller har vist sig at være ineffektive. Intuniv skal anvendes som en del af et omfattende behandlingsprogram for ADHD, der typisk omfatter psykoterapi, pædagogisk og social behandling.1

De hyppigst forekommende bivirkninger (>1/10) for Intuniv er: Døsighed, hovedpine, træthed og abdominalsmerter.1
 

*Effekt på ADHD kernesymptomer målt ved ADHD-RS-IV

 

Indikation:
Intuniv er indiceret til behandling af attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hos børn og unge i alderen 6-17 år, hvor stimulantia ikke er egnede, ikke kan tolereres eller har vist sig at være ineffektive. Intuniv skal anvendes som en del af et omfattende behandlingsprogram for ADHD, der typisk omfatter psykoterapi, pædagogisk og social behandling.

Referencer:

1. Intuniv® produktresumé (09/2021). European Medicines Agency

2. Biederman J et al. Pediatrics 2008; 121: 1: e73-e84

3. Newcorn JH et al. J. Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52(9): 921-930

 

C-APROM/DK/ADH/0023 Date of preparation 19/11/2021

_________________________________

Forkortet produktinformation for Intuniv® (guanfacin)

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, www.meldenbivirkning.dk.

Se venligst det fuldstændige produktresume før receptudstedelse.

Lægemiddelform:

Depottabletter, 1, 2, 3 og 4 mg

Indikation:
Intuniv er indiceret til behandling af attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hos børn og unge i alderen 6-17 år, hvor stimulantia ikke er egnede, ikke kan tolereres eller har vist sig at være ineffektive.

Intuniv skal anvendes som en del af et omfattende behandlingsprogram for ADHD, der typisk omfatter psykoterapi, pædagogisk og social behandling.

Dosering og indgivelsesmåde:
Før indledning af behandling udføres en baseline evaluering for at identificere patienter med øget risiko for døsighed og sedation, hypotension og bradykardi, arytmi forårsaget af QT-forlængelse samt vægtøgning/risiko for fedme. Ved indledning af behandling er nøje dosistitrering og overvågning er nødvendig. Patienten skal informeres om risikoen for døsighed og sedation. Anbefalet startdosis er 1 mg, som tages oralt én gang dagligt morgen eller aften. Dosis kan justeres med trin på ikke over 1 mg om ugen i henhold til patientens respons og tolerabilitet. Den anbefalede dosistitrering for børn og unge er nøje beskrevet i produktresuméet. Under dosistitreringen bør der udføres ugentlig overvågning for tegn og symptomer på døsighed og sedation, hypotension og bradykardi. Monitorering bør fortsættes hver 3. måned. Dosisreduktion og seponering bør foregå med højst 1 mg hver 3.-7. dag med overvågning af puls og blodtryk. Dosisreduktion kan være nødvendig ved nedsat leverfunktion og ved svært nedsat nyrefunktion. Depottabletten må ikke knuses, tygges eller knækkes. Kan tages med eller uden føde, dog ikke med måltider med højt fedtindhold eller med grapefrugtjuice. Bør ikke anvendes til børn under 6 år, og bør ikke anvendes til voksne og ældre med ADHD. Det kan være nødvendigt at reducerer dosis hos patienter med forskellige grader af nedsat lever og nyrefunktion..

Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler:
Intuniv kan forårsage synkope, hypotension og bradykardi. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med tidligere hypotension, AV-blok, bradykardi eller kardiovaskulær sygdom, eller med tidligere synkope eller disponerende tilstande (fx hypotension, ortostatisk hypotension, bradykardi eller dehydrering) samt ved samtidig behandling med antihypertensiva eller andre lægemidler, der kan reducere blodtrykket eller pulsen eller øge risikoen for synkope. Rigeligt væskeindtag tilrådes.

Forsigtighed ved forlænget QTc-forlængelse, risiko for torsade de pointes eller ved behandling med lægemidler som forlænger QT-intervallet. Efter seponering kan blodtryk og puls stige. Hypertensiv encefalopati er set meget sjældent. Sedation og døsighed kan forekomme, særligt i de første uger efter behandlingsstart. Forsigtighed ved samtidig behandling med CNS-deprimerende midler fx alkohol, sedativa, phenotiaziner, barbiturater, eller benzodiazepiner. Selvmordstanker kan forekomme. Patienter, der får selvmordstanker eller oplever selvmordsadfærd under behandlingen af ADHD, bør straks evalueres af deres læge. Behandling af en underliggende psykisk sygdom kan være nødvendig, og en mulig ændring i behandlingsprogrammet for ADHD bør overvejesKan medføre vægtøgning. Indeholder laktose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorptio.

Interaktion:
CYP3A4/5-hæmmere (fx ketoconazol) kan øge plasmakoncentrationen af guanfacin. CYP3A4-inducere (se detaljer i produktresuméet) samt valproat kan reducere koncentrationen af guanfacin. Dosisjustering kan være nødvendig. Forsigtighed udvises ved samtidig administration med antihypertensiva, og CNS-deprimerende lægemidler. Måltider med højt fedtindhold påvirker absorptionen af guanfacin.

Graviditet og amning:
Begrænsede data. Intuniv bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception. Det skal besluttes, om amning skal ophøre og/eller behandling med Intuniv seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Trafikfarlighed:
Mærkning. Intuniv kan forårsage svimmelhed, døsighed – primært ved behandlingsstart.

Kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj, betjene maskiner eller cykle i moderat til svær grad. Patienterne bør advares om disse mulige virkninger og rådes til at undgå disse aktiviteter, hvis de er påvirket.

Bivirkninger:
De hyppigst rapporterede bivirkninger omfatter døsighed, hovedpine, træthed, øvre abdominalsmerter og sedation. De mest alvorlige, hyppigt rapporterede bivirkninger omfatter hypotension, vægtøgning, bradykardi og synkope. Bivirkningerne døsighed og sedation forekom hovedsageligt ved behandlingsstart, og kan typisk vare i 2-3 uger og længere i nogle tilfælde.

Meget almindelige (≥ 1/10): Døsighed, hovedpine, abdominalsmerter, træthed. Almindelige (≥ 1/100 til < 1/10): Nedsat appetit, depression, angst, affektlabilitet, insomni, insomni midt om natten, mareridt, sedation, svimmelhed, letargi, bradykardi, hypotension, ortostatisk hypotension, opkastning, diarré, kvalme, forstoppelse, abdominal/mavebesvær, mundtørhed, udslæt, enurese, irritabilitet, nedsat blodtryk, vægtøgning. Ikke almindelige (1/1000 til <1/100): Overfølsomhed, agitation, hallucination, kramper, synkope/bevidstløshed, postural svimmelhed, 1. grad AV-blok, takykardi, sinusarytmi, bleghed, astma, dyspepsi, pruritus, pollakisuri, asteni, brystsmerter, forhøjet blodtryk, nedsat puls, forhøjet ALAT.

Se venligst produktresumeét for bivirkninger, som er sjældne (≥ 1/10 000 to <1/1000), meget sjældne (<1/10 000), eller som har ukendt hyppighed (ikke kan estimeres ud fra forhåndenværende data).

Indberetning af formodede bivirkninger: Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk

Formodede bivirkninger bedes også rapporteret til AE.DNK@takeda.com

Overdosering:
Symptomatisk behandling og overvågning, evt. maveskylning hvis umiddelbart efter indtagelse. Aktivt kul. Kan ikke dialyseres i klinisk signifikante mængder.

Symptomer kan omfatte hypotension, indledende hypertension, bradykardi, letargi og respirationsdepression, samt hæmodynamisk ustabilitet. Ved letargi bør der observeres for udvikling af mere alvorlig toksicitet, herunder koma, bradykardi og hypotension i op til 24 timer.

Pakninger, Priser, Udlevering og tilskud: Der henvises til dagsaktuel pris på: www.medicinpriser.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Denne forkortede produktinformation (september 2021) er omskrevet/forkortet i forhold til EMA produktresume (september 2021)), som vederlagsfrit kan rekvireres fra den lokale repræsentant: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665, Vallensbæk Strand,

Tel: 4677 1010, e-mail: medinfoemea@takeda.com

2. nov 2021